RODO

RODO

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CUBE – Techniki Rusztowaniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kartuzach, ul. Leśna 36, 83-300 Kartuzy, zwany dalej Administratorem.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@cube-rusztowania.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: CUBE – Techniki Rusztowaniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Leśna 36, 83-300 Kartuzy.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zwane dalej RODO.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych

 • przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu zawarcia lub wykonywania umowy, której Pani/Pan jest stroną w przedmiocie świadczonej przez Administratora danych usługi polegającej w szczególności na wynajmie, montażu, demontażu, sprzedaży, rusztowań, siatek ochronnych, plandek, zadaszeń, kładek tymczasowych, scen i trybun, ogrodzeń tymczasowych o inne usługi będące przedmiotem umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy)
 • przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust.1 lit. b RODO niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy)
 • przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z rachunkowością, obowiązkiem wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 • przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń związanych ze świadczona usługą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora)
 • przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora)
 • przetwarzanie danych osobowych niezbędne w związku z prowadzoną przez administratora działalnością administracyjną i gospodarczą wymagającą w szczególności sporządzania raportów wewnętrznych, analiz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora)

 

III. Odbiorcy danych

Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie danych osobowych związane będzie z zawarciem, wykonaniem i realizacją umowy, której jest Pan/Pani stroną oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych  Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji, transportem, podmioty zajmujące się archiwizacją i niszczeniem dokumentacji, podmioty zapewniające wsparcie Administratorowi  w dziedzinie informatyki, projektowania i konsultacji technicznych, podwykonawcy,  podmioty dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, firmy windykacyjne w zakresie realizacji prawnych obowiązków związanych z egzekucją roszczeń przysługujących Administratorowi wobec Klientów, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną  oraz usługi audytorskie.

 

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w szczególności instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.

 

Podanie przez Panią/pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wymogów ustawowych i umownych oraz jest niezbędne do  zawarcia i realizacji umowy której jesteś stroną.

 

IV. Przekazywanie danych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/ Pana danych osobowych poza teren Polski.

 

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Okres przechowywania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

 

VI. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Przysługuje Pani/Panu:

 

 • prawo dostępu do swoich danych (tj. żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych)
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych
 • ograniczenie przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Informujemy, że w szczególnych sytuacjach, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystywania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpoznaniu wniosku, nie będziemy mogli przetwarzać danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieje: ważnie prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw lub wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy skierować żądanie na adres e-mail biuro@cube-rusztowania.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu  513-014-109. Informujemy, że przed realizacją żądań będziemy musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

 

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • prawo do cofnięcia zgody ( o ile została wyrażona) na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

 

VII. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


Pliki RODO do pobrania – pdf

Klauzula informacyjna – zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna – kariera

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Oferujemy niezwodne oraz funkcjonalne konstrukcje z rusztowań dla budownictwa i przemysłu, m.in. rusztowania, dachy, schodnie i kładki tymczasowe, sceny i trybuny, zsypy na gruzy, plandeki oraz ogrodzenia, balustrady tymczasowe.

+48 500 074 361

ul. Twarda 6D, Gdańsk

biuro@cube-rusztowania.pl

Arkusz zapytania

www.cube-rusztowania.pl     biuro@cube-rusztowania.pl     Tel. +48 500 074 361